Polska Grupa Producentów Opakowań Drewnianych

jest rzecznikiem  interesów przedsiębiorców i pracodawców

z branży producentów opakowań drewnianych.

Grupa powstała w 2017 roku i działa na terenie Polski.


Podstawowe cele PGPOD

 1. Reprezentowanie członków oraz przedsiębiorców z branży wytwarzającej opakowania drewniane przed krajowymi i zagranicznymi podmiotami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, samorządowymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
 2. Prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji rozwoju gospodarczego producentów opakowań drewnianych.
 3. Udział w procesach legislacyjnych, prezentowanie opinii w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz warunków działalności gospodarczej w branży opakowań drewnianych.
 4. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, mających istotne znaczenie dla branży opakowań drewnianych oraz reprezentacja i ochrona interesów producentów opakowań drewnianych.
 5. Promowanie branży opakowań drewnianych i wyrobów z drewna.
 6. Promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowalnych norm postępowania w środowisku producentów opakowań drewnianych.
 7. Działanie na rzecz współpracy i poszukiwania wspólnych interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego w branży opakowań drewnianych.
 8. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych w zakresie objętym zainteresowaniem branży opakowań drewnianych.
 9. Współpraca z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli.
 10. Współpraca z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi.
 11. Inspirowanie i realizowanie zasad ukierunkowanych na podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności krajowych producentów opakowań drewnianych.
 12. Ustalanie i gromadzenie danych dotyczących rynku opakowań drewnianych, w szczególności obejmujących zapotrzebowanie surowcowe oraz krajowy i globalny popyt i podaż na opakowania drewniane.
 13. Prognozowanie możliwości i kierunków: dostaw surowców oraz zapotrzebowania rynku na opakowania drewniane w różnych horyzontach czasowych.
 14. Podejmowanie działań promocyjnych i informacyjnych, zmierzających do skłonienia do przystąpienia do PKPOD: organizacji społecznych, samorządowych, naukowych a także podmiotów gospodarczych.        



Jesteśmy pełnoprawnym członkiem FEFPEB i reprezentujemy Polskę w międzynarodowej grupie producentów opakowań drewnianych